Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування

Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування

Авторы: В.В. Лысенко, О.С. Задорожный, О.П. Дзисяк

Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування В монографии рассмотрены наиболее распространенные на современном этапе способы уклонений от уплаты налогов, организационные и тактические особенности выявления таких преступлений. Освещены проблемные вопросы сбора первичных материалов и возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Рассмотрены особенности проведения отдельных следственных действий (допрос лиц, которые проводили документальную проверку, допрос главного бухгалтера, руководителя предприятия, выемка документов, обыск). Определены особенности изьятия у субъектов предпринимательской деятельности информации, которая содержится в электронном виде на магнитных, оптических и других носителях.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей, студентов учебных заведений, сотрудников правоохранительных органов.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету державної податкової служби України (протокол № 5 від 27грудня 2007р.).
В.В. Лисенко, О.С. Задорожний, О.П. Дзісяк Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування: Монографія. – К.: Істина, 2008. – 216 с.
ISBN 978-966-8909-15-3

Розглянуто найбільш поширені на сучасному етапі способи ухилень від сплати податків, організаційні й тактичні особливості виявлення таких злочинів. Висвітлені проблемні питання збору первинних матеріалів та порушення кримінальних справ про ухилення від сплати податків. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій (допит осіб, які проводили документальну перевірку, допит головного бухгалтера, керівника підприємства, виїмка документів, обшук). Визначені особливості вилучення у суб’єктів підприємництва інформації, що міститься в електронному вигляді на магнітних, оптичних та інших носіях.
Для науковців, викладачів, студентів навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів.

Рецензенти:
А.В. Іщенко – професор кафедри криміналістики Київського національного
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
Л.Д. Удалова – професор кафедри кримінального процесу Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
В.А. Некрасов – професор кафедри фінансової безпеки факультету податкової міліції Національного університету державної податкової служби України, кандидат юридичних наук, доцент

ББК 67.9(4УКР)311
Л 71
ISBN 978-966-8909-15-3

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА З РОЗДІЛ 1 КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
1.1. Особливості структури криміналістичної характеристики ухилень від сплати
податків, зборів, інших обов’язкових платежів
1.2. Способи ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
1.2.1. Способи ухилення від сплати податку на додану вартість
1.2.2. Ухилення від слати податків з використанням фіктивних суб’єктів підприємництва
1.2.3. Ухилення від сплати податків при виплаті заробітної плати
1.2.4. Банкрутство як спосіб ухилення від сплати податків
1.2.5. Неоприбуткування готівкових грошових коштів, які отримані від реалізації
товарів (продукції)
1.2.6. Проведення операцій з реалізації товарів (продукції) з використанням
незареєстрованих торгових точок
1.2.7. Реалізація одного товару під виглядом іншого
1.2.8. Ухилення від сплати податків при виконанні операцій з придбання та продажу автомобілів
1.2.9. Ухилення від сплати податків при імпортуванні фізичними особами автомобілів
на митну територію України
1.2.10. Створення штучної збитковості підприємств-виробників високоліквідної продукції з використанням “транзитних” суб’єктів підприємництва та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
1.2.11. Ухилення від сплати податку на прибуток металургійними комбінатами при постачанні сировини через офшорні компанії
1.2.12. Ухилення від сплати податку на прибуток у процесі імпортування та реалізації будівельних, оздоблювальних матеріалів та електропобутової техніки
1.2.13. Ухилення від сплати податків у ході здійснення господарських операцій із сільськогосподарською продукцією
1.2.14. Класифікація способів ухилень від сплати податків
1.3. Особливості суб’єкта ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
1.4. Типові сліди вчинення ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

2.1. Проблеми виявлення злочинів, пов’язаних з несплатою податків
2.2. Аналітична діяльність у механізмі виявлення ухилень від сплати податків
2.3. Структура первинного матеріалу про злочин та його оцінка на стадії порушення кримінальної справи
2.4. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
Висновки до розділу

РОЗДІЛ З ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
3.1. Особливості тактики допиту осіб, які володіють спеціальними знаннями, у справах про ухилення від сплати податків
3.2. Тактичні особливості допиту головного бухгалтера (керівника) підприємства у справах про ухилення від сплати податків
3.2.1. Особливості підготовчого етапу допиту головного бухгалтера і керівника підприємства
3.2.2. Особливості тактики допиту головного бухгалтера, керівника підприємства як свідка, обвинуваченого (підозрюваного)
3.3. Особливості тактики допиту свідків у справах про ухилення від сплати податків
3.4. Особливості тактики виїмки (вилучення під час обшуку) і слідчого огляду документів у справах про ухилення від сплати податків
3.5. Проблеми отримання та використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді на магнітних, оптичних чи інших носіях
Висновки до розділу
crossover tests and reviews - SUV, parketnik