Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (Теорія та практика)

Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (Теорія та практика): Монографія.— К.: Логос, 2004.— 324 с.

lysenko_krym.jpgРецензенти:
Іщенко А. В. — професор кафедри організації розслідування злочинів Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор;
Журавель В. А. — професор кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії державної податкової служби України (протокол № 4 від 27листопада 2003p.).

Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (Теорія та практика): Монографія.— К.: Логос, 2004.— 324 с.
ISBN 966-581-484-2

В монографії з криміналістичних позицій проаналізовано комплекс податкових злочинів та розроблено основи міжвидової методики їх розслідування.
Розглянуто криміналістичну класифікацію податкових злочинів, організаційні та тактичні основи виявлення таких злочинів. У монографії висвітлені питання організації взаємодії та координації діяльності підрозділів податкової міліції, інформаційно-довідкового забезпечення їх діяльності та проблеми використання спеціальних знань в методиці розслідування податкових злочинів. Розглянуті також проблеми формування криміналістичної методики розслідування податкових злочинів, криміналістичної характеристики злочинної діяльності, основи формування тактичних операцій та їх проведення на початковому етапі розслідування.
Для науковців, викладачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів.

Зміст

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

1.1. Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції
1.2. Поняття та криміналістична класифікація податкових злочинів
1.3. Криміналістичні проблеми виявлення податкових злочинів

1.3.1. Криміналістичне поняття розкриття злочину та загальні положення криміналістичної діяльності щодо виявлення податкових злочинів
1.3.2. Організаційні та тактичні заходи щодо виявлення податкових злочинів
1.3.3. Аналітична діяльність слідчого у механізмі виявлення податкових злочинів
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
2.1. Загальні положення теорії взаємодії та координації діяльності у виявленні та розслідуванні податкових злочинів
2.2. Взаємодія окремих підрозділів податкової служби при проведенні перевірок діяльності суб’єктів підприємництва
2.3. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи
2.4. Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері розслідування податкових злочинів
2.5. Взаємодія та координація діяльності податкової міліції України з правоохоронними та іншими органами іноземних держав
2.6. Особливості порядку взаємодії податкових органів України з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки
РОЗДІЛ З ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
3.1. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України
3.2. Характеристика окремих АШС та АРМів, які використовуються податковою міліцією у ході виявлення та розслідування податкових злочинів
3.2 Головні напрями модернізації інформаційно-довідкового забезпечення податкової міліції України
РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
4.1. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції
4.2. Організація і тактика проведення документальних перевірок дотримання юридичними та фізичними особами законодавства
про податки та порядку здійснення підприємницької діяльності
4.2.1. Зміст акта документальної перевірки
4.3. Використання податковою міліцією спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій
4.3.1. Особливості виїмки (обшуку) та слідчого огляду документів
4.4. Особливості організації та проведення експертних досліджень у діяльності податкової міліції
РОЗДІЛ 5 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

5.1. Загальні положення криміналістичної методики розслідування податкових злочинів
5.1.1. Загальні положення криміналістичної характеристики податкових злочинів
5.2. Криміналістична характеристика злочинної діяльності осіб, які здійснюють реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємництва
5.3. Криміналістична характеристика податкових злочинів, які вчиняються з використанням фіктивних суб’єктів
підприємницької дяльності
5.4. Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва з використанням банківських установ
5.5. Криміналістична характеристика злочинної діяльності осіб, які скоюють ухилення від сплати податку на додану вартість з використанням фіктивних суб’єктів підприємництва
5.6. Аналіз та оцінка первинних матеріалів на стадії порушення кримінальної справи
5.7. Теоретичні основи тактичних операцій та їх проведення на початковому етапі розслідування податкових злочинів
ВИСНОВКИ
crossover tests and reviews - SUV, parketnik